Audyt BHP

BHP Group zapewnia bezpieczeństwo poprzez identyfikacje zagrożeń i zalecenie środków zapobiegawczych. Wszystko dla efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Audyt BHP przeprowadzamy dla Przedsiębiorstw, Spółdzielni, Spółek i Firm z każdej branży.

Dlaczego audyt BHP jest ważny?

Stosowanie systemów z zarządzania BHP oraz przestrzeganie przepisów ma ogromny wpływ na efekty finansowe i jakościowe. Przeprowadzanie kontroli stanu BHP  to też prawny i społeczny obowiązek, wynika to  z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Pracujemy przez większość życia, dlatego warto zadbać o zdrowie swoje i pracowników podczas wykonywanych w pracy czynności. Naszą misją jest budowanie wśród pracowników świadomości w zdrowym i bezpiecznym wykonywaniu ich pracy. Zasady BHP zapobiegają chorobom, a także zapobiegają występowaniu wypadków.

Dobrze mieć pewność, że Twoja firma jest dobrze zarządzana i postrzegana jako odpowiedzialna społecznie.

Również w przypadku transakcji związanych z przejęciem lub zbyciem przedsiębiorstwa identyfikacja stanu BHP ma kluczowe znaczenie ze względu na potencjalne nieprawidłowości jak również nakłady finansowe konieczne do poniesienia w wyniku ich niedostrzeżenia.

Na czym polega audyt BHP?

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy polega na przeanalizowaniu stanu BHP oraz oceny zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami. Umożliwia on określenie stanu faktycznego oraz identyfikację i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.

Formę i zakres audytu ustalamy indywidualnie, w zależności od celu zlecanego audytu, potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy. Audyt może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

 

Zakres audytu obejmuje analizę następujących obszarów:

 • Informacje ogólne (wnioski, wykonywanie zaleceń PIP)
 • Szkolenia BHP
 • Badania lekarskie
 • Dodatkowe kwalifikacje (uprawnienia)
 • Ocena ryzyka zawodowego (stan faktyczny)
 • Ochrona pracy (kobiet i kobiet w ciąży, karmiące piersią, młodociani)
 • Ochrona osób niepełenosprawnych
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Elektryczność (pomiary, eksploatacja)
 • Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne (środki ochrony, pomiary)
 • Obiekty i pomieszczenia pracy (wymagania)
 • Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie (wymagania i odpowiedni dobór)
 • Stanowiska i procesy pracy
 • Maszyny i urządzenia techniczne (stan techniczny, instrukcje, CE)
 • Ręczne prace transportowe (przestrzeganie norm)
 • Magazynowanie i składowanie
 • Pierwsza pomoc (wyposażenie, kwalifikacje)
 • PPOŻ ( wyposażenie, normy, wymagania)

Ocena zgodności maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz szczegółowa analiza warunków pracy zapewnianych w pomieszczeniach ma istotny wpływ na plany inwestycyjne firmy.

Jaki jest efekt audytu BHP?

Na podstawie audytu sporządzamy raport, w którym informujemy Zleceniodawcę o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach.

W przypadku stwierdzenia uchybień w raporcie zawieramy również zalecenia i dedykowane rozwiązania techniczne lub technologiczne. Wszystko po to by stan BHP był zgodny z obowiązującymi przepisami.