Koordynacja BHP

BHP Group zapewnia bezpieczeństwo podczas prowadzonych robót przez 24h/7 dni w tygodniu, jak również weryfikację metodologii wykonania robót, aktywnie kontrolujemy przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ dzięki najnowszym technologiom informatycznym – Inteligenta Platforma zdalnego monitorowania budowy.

Jeżeli na budowę wprowadzana jest większa ilość firm podwykonawczych, na Inwestorze może spoczywać obowiązek zapewnienia koordynacji BHP. Wykonywanie, w tym samym miejscu i czasie, pracy przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców wiąże się z pewnymi obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę.

Wyznaczenie koordynatora z BHP Group sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (współpracując z poszczególnymi pracodawcami), ma niezwykle skuteczną możliwość:

 • korygowania na bieżąco nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem pracowników
 • wpływa na ograniczenie kosztów związanych z inwestycją.

Dzięki naszym usługom BHP Group:

 • ściągamy ciężar obowiązków BHP i koordynacji z Kierowników budów oraz mistrzów,
 • zapewniamy efektywniejszy nadzór,
 • proponujemy wprowadzenie rozwiązań natury organizacyjnej, które wpływają na poprawę pracy w jednym miejscu.

Do naszych obowiązków należą:

  • Niedopuszczenie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników,
  • niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia,
  • odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bhp.
  • zapewnienie realizacji prac zgodnie z instrukcją ich wykonywania,
  • zapewnienie współpracy osób nadzorujących różne zespoły pracowników,
  • ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania,
  • ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów wykonawczych

Ponadto dysponujemy technologią, dzięki której jesteśmy w stanie podejmować natychmiast niezbędne działania:

   • uniemożliwiające powstawanie zagrożeń,
   • kontrolowanie i przestrzeganie zasad BHP online,
   • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożeń,
   • wcześniejsze wykrywanie zagrożeń i tym samym 100% zapobieganie niebezpieczeństw i nieprawidłowości.