Outsourcing BHP

BHP Group zapewnia bezpieczeństwo i efektywnie wpływa na jakość danej organizacji co powoduje zadowalające rezultaty finansowe, a także zadowolenie pracowników i chęć utożsamiania się z organizacją w której pracują.

Jakie są możliwości outsourcingu BHP?

 • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych
 • uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości
 • zwolnienia własnych zasobów do innych celów
 • uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje
 • przyspieszenie pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji
 • uporanie się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania
 • pozyskanie kapitału
 • podział ryzyka

Badania przeprowadzone w 2002 r. przez portal Information Week na 700 przedsiębiorstwach ze Stanów Zjednoczonych wskazały, że ponad 60% respondentów wskazało oszczędności jako podstawowy cel zastosowania outsourcingu. Ponad połowa ankietowanych wymieniła również kwestie specjalizacji operacyjnej i sprawy pracownicze.

Zakres outsourcingu BHP:

 1. Reprezentowanie pracodawcy przed osobami trzecimi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Np. PIP, PIS).
 2. Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych
 3. Wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS
 4. Szkolenia BHP (wstępne i okresowe)
 5. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 6. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
 7. Przeprowadzanie pomiarów natężenia oświetlenia i hałasu.
 8. Wdrażanie systemów bezpieczeństwa:
  • na stanowiskach pracy
  • podczas produkcji
  • podczas pakowania
  • magazynowania
  • podczas transportu
 1. Opracowywanie instrukcji stanowiskowych
 2. Nadzór nad zapewnieniem apteczek pierwszej pomocy
 3. Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP
 4. Pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy
 5. Opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
 6. Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej:
  • uczestnictwo w komisjach powypadkowych
  • sporządzanie protokołów powypadkowych
  • sporządzanie kart wypadku sporządzanie protokołów wysłuchania poszkodowanych i świadków
  • sporządzanie kart Z-KW dla ZUS
 1. Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego (ok.30 stron) na poszczególnych stanowiskach pracy.
  • Każda opracowana ocena ryzyka zawodowego jest opracowana metodą akceptowaną przez Państwową Inspekcję Pracy tj. PN-N-18000, Risk Score, Pięciu kroków, itd.
  • Gwarantujemy przejście pozytywnej kontroli przez Inspekcję Pracy lub Sanepid. (wielokrotnie przechodziła kontrole inspekcji pracy)
 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników.
 2. Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ.
 3. Realizacja przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 4. Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 5. Zapewniamy konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 6. Przygotowanie terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 7. Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 8. Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 9. Świadczymy opinie, opracowania oraz uzgodnienia
 10. Prowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału w/w. odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej.
 11. Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 12. Tworzenie aktów wewnętrznych, raportów w zakresie BHP i PPOŻ podczas których:
  • badamy i raportujemy przebieg prac pracowników pod kątem bezpiecznego wykonywania.
  • badamy ergonomię
  • opiniujemy stan bhp
  • opisujemy nieprawidłowości
  • w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia wstrzymujemy pracę
  • zalecamy rozwiązania poprawy stanu bezpieczeństwa
  • realizujemy raport stanu bezpieczeństwa tego samego dnia
  • wyznaczamy terminy realizacji zalecanych rozwiązań dla poprawy BHP
  • tworzymy dokumentacje multimedialną

Najczęstsze błędy

Najczęstsze błędy popełniane przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw stosujących lub wdrażających outsourcing

 • kierowanie się wyłącznie kryterium cenowym
 • słabe relacje podczas życia projektu
 • nie stosowanie się do poziomu usług opisanych w szczegółowy sposób która określa umowa czyli brak ustalonych pomiędzy stronami parametrów świadczonych usług  (Service Level Agreement),
 • nadmierna koncentracja na technologii i finansach, pomijanie aspektu personalnego
 • zbyt pośpiesznie podejmowane decyzje.

Intensywność kontroli

Świadcząc pełną obsługę BHP i PPOŻ jesteśmy dostępni przez 24h. Nasi specjaliści pełnią zadania z nadzoru BHP podczas zmian pracowniczych, nocnych i dziennych. Np. stacje benzynowe, hotele, lotniska, dworce, przedsiębiorstwa produkcyjne.  Analizujemy stan BHP na inwestycjach w sposób ciągły i z zachowaniem najwyższej dbałości bezpieczeństwo i jakość usług.

Jaki mamy cel?

Naszym celem w outsourcingu BHP jest zadowolenie Zleceniodawcy i bezpieczeństwo całej organizacji. Aby to zrealizować pierwszym etapem jest  przeszkolenie pracowników i doprowadzenie stanu BHP w danej organizacji do warunków nie stwarzających zagrożeń życiu i zdrowiu pracowników. Drugi etap to utrzymanie bezpiecznego stanu BHP,  ciągłe budowanie świadomości wśród pracowników jak ważne jest utrzymanie porządku, zdrowia i przestrzeganie zasad BHP.

Doświadczenie, rozwiązania techniczne i technologiczne, które stosujemy powodują znaczny wzrost w efektywności i jakości całej organizacji.